Ποιοι είμαστε


Το Γραφείο μας είναι στελεχωμένο από έμπειρο και επιστημονικά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, που καλύπτουν τον Τεχνικοοικονομικό τομέα, με Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς και σχεδιαστές, καθώς και το νομικό κλάδο, από δικηγόρους με γνώσεις επί οικονομικών και φορολογικών θεμάτων, αλλά και συνεργαζόμενους συμβολαιογράφους. Έτσι έχουμε την δυνατότητα και την επάρκεια να παρέχουμε για όλη την Ελληνική επικράτεια πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης στις κατά πάντα άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις μας σε Αθήνα, Μύκονο και Σαντορίνη.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Υπεύθυνος Μηχανικός – Συντονιστής με 20ετή εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου – Τοπογραφικές και Συγκοινωνιακές

ΗΛΙΑΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

MSc Δικηγόρος - Οικονομολόγος

Υπεύθυνος Νομικός με 40ετή εμπειρία σε Νομικά και Κτηματολογικά θέματα

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δικηγόρος

Με 25ετή εμπειρία σε Νομικά και Κτηματολογικά θέματα

ΕΙΡΗΝΗ
ΧΕΛΙΩΤΗ

MSc Πολιτικός Μηχανικός

Ενεργειακός Επιθεωρητής με 20ετή εμπειρία σε μελέτες Κτιριοδομικές – Αδειοδοτήσεις, Νομιμοποιήσεις και Τακτοποιήσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Τοπογράφος ΤΕ

Με 20ετή εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου – Τοπογραφικές αποτυπώσεις και χαράξεις

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΟΣΧΟΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ

Τοπογράφος ΤΕ

Υπεύθυνη Μηχανικός του Γραφείου Σαντορίνης με εμπειρία σε Τοπογραφικές αποτυπώσεις και χαράξεις

ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΝΤΙΖΑ

Δικηγόρος

Υπεύθυνη Νομικός του Γραφείου Μυκόνου με 20ετή εμπειρία σε Νομικά και Κτηματολογικά θέματα

ΦΙΛΑΝΘΗ
ΚΑΝΕΛΛΗ

Δικηγόρος

Υπεύθυνη Νομικός του Γραφείου Σαντορίνης με 25ετή εμπειρία σε Νομικά και Κτηματολογικά θέματα

Χρήσιμα & ενημερώσεις

,

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλοι οι δικαιούχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων. Ως εγγραπτέα δικαιώματα ορίζονται τα δικαιώματα εκείνα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, σύμφωνα με το Ν. 2308/1995. Πιο συγκεκριμένα τα εγγραπτέα δικαιώματα ταξινομούνται σε: *Εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητες, δουλείες, υποθήκες, μεταλλειοκτησίες κ.ά.), *Εγγραπτέα ενοχικά δικαιώματα (χρηματοδοτικές και χρονομεριστικές μισθώσεις, υπερεννεαετείς μισθώσεις), *Πάσης φύσεως βάρη και εν γένει δεσμεύσεις της κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων (κατασχέσεις, αποφάσεις που διαρρηγνύουν καταδολιευτικές απαλλοτριώσεις κ.ά.), *Έννομες σχέσεις που δημιουργούνται δυνάμει διαδικαστικής (αγωγή, ανακοπή κ.ά.) ή διοικητικής πράξης (μεταφορά συντελεστή δόμησης κ.ά.).

Ποια έγγραφα υποχρεούται να προσκομίσει ο δικαιούχος για τη θεμελίωση εγγραπτέου δικαιώματος;

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης του Νόμου 2308/1995 (Δ1) για φυσικά πρόσωπα, πρέπει να επισυναφθούν: α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβολαιογραφικές πράξεις) β) απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου γ) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου δ) Κωδικούς TAXIS, ε) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει το ακίνητο (π.χ. εκκαθαριστικό ΔΟΥ, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.), στ) τοπογραφικό διάγραμμα αν υπάρχει ή εντοπισμός ακινήτου.

Είναι δυνατή η δήλωση δικαιωμάτων από χρησικτησία;

Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων, για την θεμελίωση έκτακτης χρησικτησίας μπορούν να υποβληθούν κάποια από τα παρακάτω έγγραφα: • Υποθήκες ή εν γένει βάρη. • Προσύμφωνα. • Συμβόλαια ή τοπογραφικά διαγράμματα όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως ιδιοκτήτη. • Μισθωτήρια. • Πράξεις αναγνώρισης ορίων. • Ε9. • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως αποδείξεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ. ΤΟΕΒ, κλπ.) • Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα. • Βεβαιώσεις Προέδρου κοινότητας /Δημάρχου. • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας. • Ένορκες βεβαιώσεις (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται εικοσαετής νομή, με δύο (2) τουλάχιστον έγγραφα.

Είναι δυνατή η δήλωση δικαιωμάτων από κληρονομιά χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής;

Τα δικαιώματα από κληρονομιά χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής δηλώνονται και θεμελιώνονται στο Κτηματολόγιο, προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα: Για κληρονομιά με διαθήκη Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας. Για κληρονομία χωρίς διαθήκη Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας. Τα πιστοποιητικά αυτά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο του τόπου θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Έχω ένα αυθαίρετο αλλά δεν το έχω νομιμοποιήσει ακόμα. Δηλώνονται και τα αυθαίρετα;

Στο Κτηματολόγιο δηλώνουμε ό,τι είναι νόμιμο. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί να το κάνει, αλλά το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα. Απλώς τα καταγράφει, εάν έχουν συμπεριληφθεί σε συμβολαιογραφική πράξη (μεταγεγραμμένη).

Εχω την επικαρπία σε ένα σπίτι. Γιατί να υποβάλω δήλωση και να πληρώσω αφού το σπίτι δηλώνεται από το παιδί μου, που έχει την ψιλή κυριότητα;

Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν στο Κτηματολόγιο (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Τι γίνεται όταν υπάρχει συγκυριότητα;

Όταν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τότε ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ. αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο συζύγους από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το 50% που του ανήκει).

Ποιος κάνει δήλωση όταν υπάρχει δουλεία;

Σε περίπτωση δουλείας (π.χ. διόδου από ιδιωτικό δρόμο, άντλησης νερού, θέασης) υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση στο Κτηματολόγιο και οι δύο συμβαλλόμενοι. Δηλαδή και ο δικαιούχος της δουλείας και ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου (το λεγόμενο δουλεύον ακίνητο).

Συνένωσα δύο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Το δηλώνω ως ένα χωράφι;

Σε αυτή την περίπτωση θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωμα μόνον στην περίπτωση που η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

20

Χρόνια εμπειρίας

3253

Άτομα, μας εμπιστεύθηκαν

5942

Διεκπαιρεωμένες δηλώσεις

99%

Ικανοποιημένοι πελάτες

Eπικοινωνήστε μαζί μας


    Τα γραφεία μας